Slider section

NSvP NudgeChallenge :: 2017

Geef gedragsbewuste ontwikkeling van
werkenden een duwtje in goede richting!

VOLG DE Nudgechallenge hier!

Content section

NudgeChallenge

Nudge2

logo-nsvp-bit-pwdegids

 • Welke belemmeringen in de context van werk staan formeel en informeel leren in de weg?
 • Hoe kunnen werkenden beter gebruik maken van de opleidingsmiddelen en mogelijkheden die er zijn?
 • Wat is er nodig om het investeren in de eigen toekomst makkelijker en aantrekkelijker te maken?
 • Hoe kan management/HR beleid hierbij bewuster gebruik maken van kennis van menselijk gedrag?

Demonstreer de bijdrage van Nudging aan leergedrag en ontwikkeling van werkenden of werkzoekenden. Breng een OntwikkelNudge in praktijk. Win €15.000!

Uit de employability-impasse!

Veel werkenden lijken moeilijk te porren om te investeren in hun eigen toekomst en employability. Maar wat zich uit als ogenschijnlijke onwil bij mensen is vaak een mix van gedragsbelemmerende factoren in de context van werk die niet altijd zichtbaar is – noch voor werkgevers, noch voor werkenden. Zo raken we met elkaar in een impasse.
Het stimuleren van een leven lang leren en ontwikkelen is niet alleen een kwestie van financiële middelen, de juiste leermethode en het blijven hameren op het belang. Iets nieuws willen leren en doen, waar werkenden écht voor willen gaan is ook een kwestie van gedrag.
Goedbedoelde (HR) beleidsinitiatieven of instrumenten houden niet altijd rekening met menselijk gedrag. Ze slaan daardoor niet aan, waardoor het lijkt alsof de medewerker passief is. Maar laten we het nu eens omkeren en ons richten op het begrijpen van wat werkenden passief kan maken en daar vervolgens iets aan doen.
Laten we werkenden in de actiestand krijgen door beleid en de context van werk zelf meer gedragsbewust te maken!
 • Nudging: gedragsbewuste oplossingen

  Hoe kun je met gedragskennis een nieuwe invulling geven aan bestaand employability-beleid? De basis hiervoor ligt in het benutten van behavioural insights en nudging-theorie, die gebruik maakt van kleine en slimme (beleids)experimenten om te zien waar medewerkers wel/niet van in de actiestand raken.
  Nudging wint aan populariteit door te erkennen dat mensen niet altijd rationeel handelen of gemotiveerd zijn om dat te doen waarmee ze (op termijn) beter af zijn. Dat is nu eenmaal menselijk. Nudges of ‘duwtjes’ in de goede richting, kunnen mensen aanzetten tot ander gedrag door gedrag(keuzes) bijvoorbeeld aantrekkelijker of makkelijker te maken.
  In het kader van deze NSvP NudgeChallenge is de vraag hoe gedragswetenschap kan worden ingezet om gedragsverandering gericht op leren en ontwikkelen te stimuleren. Wat belemmert werkenden om te leren en ontwikkelen? En hoe ziet een stimulerende werk- en leeromgeving er dan wel uit?
  Welke concrete OntwikkelNudges kunnen werken en waarom?

:: 7 april 2017 ::
NudgeLab voor
deelnemende NudgeTeams

nummer 1

:: 15 mei 2017 ::
Deadline indiening definitieve NudgeAanpak

nummer 2

:: 15 juni 2017 ::
3x toekenning subsidie €10.000 voor uitvoering kansrijke NudgePilots

nummer 3

:: Juni 2018 ::
Uitreiking finale NudgePrijs €15.000
beste OntwikkelNudge

Ga als NudgeTeam de uitdaging aan!

 

In een NSvP Challenge worden partijen uitgedaagd om hun kennis en ervaring in de praktijk te brengen. In deze Challenge ligt de focus op het stimuleren van medewerkersgedrag gericht op ontwikkeling. Dit kan gaan over formele opleidingsdeelname, maar ook over meer informele vormen van leren en ontwikkelen.
Belangrijk is de onderbouwing, de meetbaarheid en de innovativiteit van de OntwikkelNudge. Voeg je met je experiment nieuwe inzichten toe aan de kennis over gedragsbelemmeringen bij leren en ontwikkelen en de wijze waarop je met Nudging toch in de actiestand kunt raken?
Deze NudgeChallenge richt zich op het stimuleren van kennisontwikkeling over de bijdrage van Nudging aan de ontwikkeling van werkenden in de context van organisaties. De NSvP richt zich daarbij van oudsher op de verbinding tussen wetenschap, praktijk en beleid.
De Challenge staat daarom open voor NudgeTeams bestaande uit gedragsexperts of -wetenschappers die gezamenlijk optrekken met (HR) professionals of -beleidsmakers bij bedrijven en/of overheden. Deadline inschrijving: 31 maart 2017. De inschrijving is inmiddels gesloten.
Lees de algemene voorwaarden (link).

 

Belangrijke mijlpalen:

 

 1. Nudgelab en indienen: NudgeTeams die zich inschrijven nemen op 7 april 2017 deel aan een NudgeLab onder leiding van Joanne Reinhard (Behavioural Insights Team Londen). In deze sessie kunnen teams hun ontwerp en aanpak voor een OntwikkelNudge verder aanscherpen en onderbouwen. Deadline indiening definitieve NudgeAanpak: 15 Mei 2017.
 2. Bekendmaking pilotprijzen: 15 Juni 2017 (tijdens het OmkeerEvent). De drie NudgeTeams met het meest interessante en best onderbouwde ontwerp voor een OntwikkelNudge winnen een subsidie van €10.000 als co-finaniering om hun voorstel om te zetten in een NudgePilot. Deze NudgePilot omvat dus het daadwerkelijk verrichten van een OntwikkelNudge, een effectmeting en het goed opschrijven van de resultaten en inzichten. Het bestuur van de NSvP beoordeelt de voorstellen.
 3. De drie gekozen NudgePilots hebben een totale effectieve looptijd van 10 maanden (deadline afronding: 1 Mei 2018). Op basis van de eindrapportage beoordeelt het NSvP-bestuur welke pilot de meest vernieuwende inzichten biedt in hoe we medewerkerontwikkeling kunnen stimuleren binnen organisaties.
  Elk van de NudgePilots wordt ook in beeld gebracht door middel van een videoproductie. Uiteindelijk wordt aan 1 van de NudgePilots de eindprijs van €15.000 uitgereikt op het OmkeerEvent in Juni 2018.
Aanbevolen leesmateriaal:
joanne pwdegids
Presentaties Werkconferentie:

uwv presentatie nsvp presentatie

Keer mee om!

onkering transparant